Gebruiksrechtvoorwaarden ByTomorrow

Laatst aangepast op 13 juni 2022

HOOFDSTUK I - ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

Begrippen die in deze Voorwaarden met een hoofdletter zijn omschreven, zowel in meer- als in enkelvoud alsmede enige andere vervoeging, hebben de volgende betekenis:

 • Beeldopnames: De door Klant - al dan niet met behulp van een derde partij - gemaakte c.q. te maken beeldopnames, welke door Klant via het Platform, al dan niet live, worden gestreamd en waartoe Kijkers via de Kijkersomgeving toegang kunnen krijgen.

 • Broncode: De oorspronkelijk geschreven code, in een programmeertaal, die programmainstructies bevat zoals deze zijn ontwikkeld door de programmeur en die alvorens te worden uitgevoerd moeten worden omgezet in een voor de computer leesbare vorm; de objectcode. Verder wordt in deze Voorwaarden onder de broncode begrepen: alle materialen en/of Documentatie in of naast de broncode die nodig zijn voor het op een juiste wijze kunnen gebruiken, verbeteren en bewerken van de broncode, voor de installatie en implementatie, voor het doorgronden van de opbouw en de structuur van alle aanpassingen die in het Platform worden doorgevoerd, al dan niet in broncodevorm.

 • ByTomorrow: Live-Sport B.V., t.h.o.d.n. ByTomorrow (KvK-nummer: 80164560), op het moment van aangaan van de Overeenkomst gevestigd te (3902 HP) Veenendaal aan de Newtonstraat 19A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair bestuurders de heer M. Van Rijn en de heer P. Van Mil.

 • Data van Klant: Alle gegevens en informatie - waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de gegevens van of over Kijkers - die:

  • door Klant, haar werknemers, andere derden die onder het gezag van Klant werkzaamheden verrichten op het Platform, en/of;
  • door de Kijkers zijn aangemaakt dan wel worden ingevoerd, en/of;
  • op verzoek van en na toestemming van de Kijker vanuit databases die ByTomorrow op het Platform ten behoeve van andere klanten in stand houdt, aan Klant worden aangeleverd;

  en welke gegevens en informatie op het Platform worden opgeslagen/getoond aan Klant dan wel worden gegenereerd door het Platform. Onder Data van Klant worden mede begrepen persoonsgegevens.

 • Dienst: De tussen Partijen overeengekomen dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van het Platform ten behoeve van het door de Klant (live) streamen van Beeldopnames via het Platform, het toegang geven van Kijkers via de Kijkersomgeving tot deze Beeldopnames, het eventueel plaatsen van een vermelding over de Beeldopnames op de TV Gids en alle overige eventueel overeengekomen diensten.

 • Documentatie: De beschrijving van functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden van het Platform op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door ByTomorrow aan Klant ter beschikking gesteld.

 • Gebruiker: Een werknemer (dan wel een anderszins ondergeschikte of derde die werkzaam is voor Klant) van Klant die via Klant en voor rekening en risico van Klant gebruik maakt van het Platform.

 • Gebruiksrecht: Het recht, zoals nader omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, op toegang tot en het recht van gebruik van het Platform dat ByTomorrow verstrekt aan Klant om het Platform te gebruiken.

 • Intellectuele Eigendomsrechten (ook genoemd: 'IE-rechten'): Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteurs-, merk-, handelsnaam-, databank-, en domeinnaamrechten en/of daarmee overeenstemmende en/of daaraan gerelateerde rechten, in binnen-en buitenland, al dan niet geregistreerd. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt mede doch niet uitsluitend begrepen aanvragen ten aanzien van en/of een aanspraak op dergelijke rechten en/of licenties, al dan niet impliciet verstrekt.

 • Kijker: Een natuurlijk persoon die voor rekening en risico van Klant toegang verkrijgt tot de Kijkersomgeving en via deze Kijkersomgeving toegang heeft tot de door Klant ter beschikking gestelde Beeldopnames.

 • Kijkersomgeving: Een afgebakende omgeving van het door ByTomorrow aan Klant ter beschikking gestelde Platform, via welke omgeving Klant de Kijkers - die door Klant worden geautoriseerd - toegang kan geven tot de via het Platform gestreamde Beeldopnames

 • Klant: De klant die met ByTomorrow een Overeenkomst sluit met betrekking tot de door ByTomorrow ten behoeve van de klant te verrichten Dienst onder deze Voorwaarden.

 • Nieuwe Versie: Een opvolgende versie van het Platform met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

 • Onderhoud: Alle door ByTomorrow op basis van de SLA te verrichten activiteiten die nodig zijn voor het waarborgen van de functionaliteit en ononderbroken werking van het Platform en/of de Dienst, waaronder preventief, adaptief, correctief en modificatief onderhoud;

 • Overeenkomst: Elke tussen ByTomorrow en Klant, al dan niet schriftelijk, tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de door ByTomorrow te verrichten Dienst. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Onder de Overeenkomst worden onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen de al dan niet schriftelijk vastgelegde afspraken tussen ByTomorrow en Klant in deze Voorwaarden, de SLA, de Verwerkersovereenkomst, en/of in andere bijlage(n), websites en documentatie waarnaar wordt verwezen.

 • Partij/Partijen: ByTomorrow en/of Klant.

 • Platform: Het online platform van ByTomorrow waarop Klant Beeldopnames kan (laten) uploaden alsmede waarmee Klant deze Beeldopnames, al dan niet live, kan streamen en waartoe de door Klant bepaalde en geautoriseerde Kijkers toegang hebben via de Kijkersomgeving. De Kijkersomgeving maakt onderdeel uit van het Platform. Via het Platform worden, indien overeengekomen, ook overige diensten aan Klant geleverd, zoals - maar niet uitsluitend - chatdiensten bij livestreams, e-mailservices en betalingstransacties door Kijkers aan Klant.

 • SLA: De Service Level Agreement, zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze Voorwaarden, welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

 • TV Gids: Een website van ByTomorrow - die ByTomorrow separaat van het Platform exploiteert - waarop door klanten van ByTomorrow - met inbegrip van Klant - een vermelding inzake hun beeldopnames/Beeldopnames kan worden geplaatst. De TV Gids fungeert in dit kader als een zoekmachine naar alsmede een overzicht van beschikbare beeldopnames/Beeldopnames voor de Kijkers.

 • Voorwaarden: Deze gebruiksrechtvoorwaarden voor het gebruik van het Platform door Klant.

Begrippen in de context van de verwerking van persoonsgegevens worden in deze Voorwaarden conform het bepaalde in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: 'AVG') uitgelegd. Aanvullend op de in de AVG gedefinieerde begrippen worden in deze Voorwaarden de volgende definities gebruikt.

 • AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679)).

 • Betrokkenen Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

 • Verwerkersovereenkomst De overeenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG, welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.

Artikel 2. Opzet van de Voorwaarden

2.1. De navolgende documenten maken integraal deel uit van de Overeenkomst en vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, is de volgende rangorde van toepassing. Het eerder genoemde document prevaleert boven het later genoemde, tenzij in het later genoemde document wordt vermeld dat er sprake is van een afwijking van hetgeen is bepaald in het eerder genoemde document. Indien in een later gerangschikt document hogere eisen worden gesteld, dan gelden steeds die hogere eisen.

 • deze Voorwaarden;
 • de Service Level Agreement (SLA), zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze voorwaarden;
 • de Verwerkersovereenkomst.

n het geval dat in de hiervoor bedoelde documenten wordt verwezen naar andere documenten, passages, artikelen, hoofdstukken en/of paragrafen van andere documenten, dan maken deze verwijzingen en de tekst waarnaar wordt verwezen expliciet onderdeel uit van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.2. Eventuele (algemene) (inkoop)voorwaarden van Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3.1 Gebruiksrecht

3.1. ByTomorrow verleent hierbij aan Klant het herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare recht (Gebruiksrecht) op toegang tot en gebruik van het Platform voor de duur van de Overeenkomst, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Voorwaarden.

3.2. Het Gebruiksrecht omvat mede het recht eventuele Nieuwe Versies van het Platform te gebruiken. Het Gebruiksrecht omvat tevens de door ByTomorrow aan Klant - in elektronische vorm - ter beschikking te stellen Documentatie, inclusief aanpassingen daarop, indien Nieuwe Versies van het Platform daartoe aanleiding geven. ByTomorrow zal Klant zo spoedig mogelijk per e-mailbericht of via haar website informeren over voornoemde aanpassingen en/of wijzigingen.

3.3. Het Gebruiksrecht omvat mede het recht voor Klant om Kijkers toegang te verschaffen tot de eigen Kijkersomgeving, doch uitsluitend voor zover zulks noodzakelijk is om de Kijkers toegang te kunnen verstrekken tot de (vooraf door Klant specifiek vastgesteld deel van de) Beeldopnames en deze Kijkers en in staat te stellen om deze gestreamde Beeldopnames te bekijken. Klant zal - onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Kijker - al het nodige doen om te bevorderen dat het gebruik van het Platform c.q. de Kijkersomgeving door de Kijker geen schending van de voorwaarden - in het bijzonder de voorwaarden als neergelegd in artikel 5, 6, 7 en 8 - van deze Voorwaarden met zich mee zal brengen. Klant zal bij een vermoeden dat het gebruik van het Platform c.q. de Kijkersomgeving door de Kijker zodanig is dat er sprake is (of zou kunnen zijn) van een schending van deze Voorwaarden, ByTomorrow daarvan direct op de hoogte brengen.

3.4. Teneinde Klant in staat te stellen het Platform te gebruiken, verkrijgt Klant online toegang tot het Platform door middel van een door ByTomorrow te verstrekken algemeen toegangsdomein met inlognaam en wachtwoord, een en ander conform deze voorwaarden Voorwaarden. Binnen dat domein kan Klant zelf Gebruikers aanmaken alsmede bepalen welke (groepen van) Kijkers binnen de eigen Kijkersomgeving toegang kunnen krijgen tot de Beeldopnames. Klant heeft het recht te bepalen welke Gebruikers en Kijkers via de door ByTomorrow ter beschikking gestelde domein toegang mogen verkrijgen tot het Platform c.q. de Kijkersomgeving. De frontend en het CMS worden door ByTomorrow gehost. De video's worden gehost bij de OTT provider.

3.5. Met uitzondering van het recht van Klant om Kijkers toegang te verschaffen tot de Kijkersomgeving (zoals bedoeld in artikel 3.3 en 3.4), mag het Platform door Klant en haar Gebruiker(s) voor het overige uitsluitend binnen haar onderneming en uitsluitend voor het doel waarvoor het Platform geschikt is, worden gebruikt, maar nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van (al dan niet commerciële) exploitatie van het Platform - anders dan de (al dan niet commerciële) exploitatie van de Beeldopnames via het Platform - door Klant, Gebruiker, Kijkers of enige derde. Klant draagt er zorg voor dat ook de Gebruikers en Kijkers zich aan deze Voorwaarden conformeren.

3.6. ByTomorrow maakt ten aanzien van het Platform gebruik van componenten van open source software. Voor wat betreft die programmatuur zijn de betreffende open source (licentie-) voorwaarden van toepassing, zo nodig met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden. Een specificatie van de door ByTomorrow gebruikte open source software alsmede de open source licentievoorwaarden staat op: http://stream.bytomorrow.nl/legal/open-source. Klant aanvaardt deze open source licentievoorwaarden. Voor zover de bedoelde voorwaarden in de verhouding tussen Klant en ByTomorrow om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.

3.7. Klant is te allen tijde zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door Gebruikers en Kijkers naleven van de voorwaarden verbonden aan het Gebruiksrecht, zoals bedoeld in dit artikel 3. Indien Klant in strijd met het bepaalde in dit artikel 3 heeft gehandeld, heeft ByTomorrow het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn - en zonder dat een ingebrekestelling benodigd zal zijn - met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Klant aanspraak kan maken op vergoeding van enige vorm van schade en/of restitutie van reeds betaalde bedragen. Klant vrijwaart ByTomorrow voor alle schade, kosten en/of aanspraken van Klant, Gebruikers, Kijkers en derden indien en voor zover Klant het bepaalde in dit artikel 3 niet gestand doet.

Artikel 4. Nadere bepalingen gebruik

4.1. ByTomorrow is gerechtigd de gebruiksmogelijkheden van het Platform van tijd tot tijd te verbeteren in die zin dat er via uitgebrachte Nieuwe Versies extra gebruiksmogelijkheden worden toegevoegd, en/of te wijzigen en fouten in het Platform te herstellen. ByTomorrow is niet gehouden specifiek voor Klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Platform, de TV Gids en/of haar Dienst te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

4.2. ByTomorrow is te allen tijde gerechtigd om procedurele en technische aanpassingen aan en/of verbeteringen in het Platform aan te brengen en het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld ten behoeve van preventief, correctief of adaptief Onderhoud. ByTomorrow stelt Klant zo spoedig mogelijk in kennis van de tijdelijke buitengebruikstelling van het Platform en/of het tijdelijk beperkte gebruik van de Dienst.

4.3. Klant aanvaardt het Platform in de staat waarin deze zich op het moment van aangaan van de Overeenkomst bevindt ('as-is'), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van ByTomorrow op grond van deze Voorwaarden.

4.4. ByTomorrow zal zich op basis van de Service Level Agreement (SLA), zoals opgenomen in hoofdstuk II van deze Voorwaarden, inspannen om het aldaar vastgelegde niveau van Onderhoud, ondersteuning en beschikbaarheid van het Platform en/of de Dienst te realiseren.

Artikel 5. Gebruiksverplichtingen Klant

5.1. Klant gebruikt het Platform te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid. Klant is tevens verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform door en/of de instructie aan de individuele Gebruiker(s) alsmede Kijkers. Voor schade als gevolg van misbruik en/of foutief gebruik van het Platform is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk.

5.2. Klant draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing - al dan niet in haar organisatie - van het Platform en/of van de door ByTomorrow te verlenen Dienst(en).

5.3. Klant is zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van de Dienst, de juiste keuze en de juiste en adequate beschikbaarheid van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur. Voorts is Klant verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van haar infrastructuur dan wel die van de Kijkers. ByTomorrow is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van het internet dan wel andersoortige netwerkmogelijkheden en/of infrastructuur van Klant of die van de Kijkers dan wel overige derden. Het Platform wordt door ByTomorrow op afstand aan Klant via het internet beschikbaar gesteld, zonder dat aan Klant een fysieke drager met het Platform wordt verstrekt.

5.4. Het is Klant en/of haar Gebruiker(s) en/of - indien van toepassing - Kijkers niet toegestaan om het Platform (en/of de Dienst) te kopiëren, verveelvoudigen en/of openbaar te maken op een andere wijze of voor een ander doel dan waarvoor het Platform op afstand ter beschikking is gesteld aan Klant.

Artikel 6. Toegang tot de Dienst

6.1. Klant is verantwoordelijk voor het beheer en de beveiliging van alle in het kader van de Overeenkomst verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes voor het Platform, waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen de door Klant aan de Kijkers verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes voor de toegang tot de Kijkersomgeving. Klant behandelt dergelijke toegang- en/of identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde en voldoende deskundige Gebruikers c.q. aan geautoriseerde Kijkers kenbaar.

6.2. Klant zal de aan haar ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes op rechtmatige wijze gebruiken en slechts voor het doel waarvoor ze aan haar ter beschikking zijn gesteld. Klant draagt er eveneens zorg voor dat Gebruikers alsmede Kijkers overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin van dit artikellid gebruikmaken van de aan hen ter beschikking gestelde toegangs- en/of identificatiecodes.

6.3. ByTomorrow is te allen tijde gerechtigd de aan Klant toegewezen toegangs- en/of identificatiecodes te wijzigen.

6.4. ByTomorrow is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van toegangs- en/of identificatiecodes en mag ervan uitgaan dat Gebruikers en/of Kijkers die inloggen daarvoor toestemming hebben van Klant. Indien Klant weet of vermoedt dat toegangs- en/of identificatiecodes bekend zijn bij onbevoegden, dient Klant ByTomorrow daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Klant vrijwaart ByTomorrow tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit dit gebruik door derden van de Dienst.

6.5. Klant heeft de optie om ten behoeve van het verstrekken van toegang van Kijkers tot (het vooraf door Klant specifiek vastgestelde deel van) de Beeldopnames binnen haar Kijkersomgeving, de betreffende Kijkers vanuit het Platform een e-mail sturen met een deeplink voor de betreffende toegang. Klant is verantwoordelijk voor de verzending van voornoemde deeplink aan aan de juiste Kijkers. Klant verklaart zich er uitdrukkelijk mee bekend dat deze e-mail met deeplink niet is beveiligd met toegangs- en/of identificatiecodes, zodat ByTomorrow er derhalve niet voor instaat dat zich via deze deeplink onbevoegden toegang verschaffen tot de in dit artikellid bedoelde Beeldopnames. Klant staat er daarnaast voor in dat de verzending van de betreffende e-mail naar de Kijker rechtmatig is en niet als spam, etc. wordt aangemerkt. Klant vrijwaart ByTomorrow voor schade en/of aanspraken van Klant alsmede Kijkers en overige derden daaronder mede begrepen, indien en voor zover Kijkers en/of overige derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot deze Beeldopnames en/of het Platform dan wel indien de verzending van dergelijke e-mails onrechtmatig is.

Gebruik van de Dienst en beschikbaarheid

7.1. ByTomorrow zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg uit te voeren overeenkomstig de bepalingen in deze Voorwaarden en de SLA. Alle diensten van ByTomorrow worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

7.2. Klant zal al het noodzakelijke doen om te voorkomen dat de Dienst wordt geïnfecteerd met virussen, malware, trojan horses, DDoS-aanvallen en/of daarmee gelijk te stellen bedreigingen. Indien naar het oordeel van ByTomorrow een gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen van ByTomorrow en/of de Dienst, in het bijzonder door slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojaanse paarden of vergelijkbare software, is ByTomorrow gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

7.3. Klant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de controle van de instellingen, het gebruik en de toepassing van de Dienst alsmede de wijze waarop de resultaten die met gebruikmaking van de Dienst worden gegenereerd en worden ingezet, waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen het (live) streamen van Beeldopnames. Klant is eveneens zelf verantwoordelijk voor de beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer binnen haar organisatie. Klant is tot slot verantwoordelijk voor de instructie aan en/of het gebruik door Gebruikers en/of Kijkers, ongeacht of zij in een gezagsverhouding tot Klant staan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

7.4. ByTomorrow staat er niet voor in dat het resultaat van de Dienst, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het (live) streamen van Beeldopnames en het verschaffen van toegang tot deze Beeldopnames aan door Klant geautoriseerde Kijkers, juist en volledig zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor Klant het wil gebruiken. ByTomorrow is nimmer aansprakelijk voor schade of aanspraken van Klant, Gebruikers, Kijkers en/of derden als gevolg van de gestreamde Beeldopnames via het Platform. Klant vrijwaart ByTomorrow te dier zake voor schade en/of aanspraken van Klant alsmede derden.

7.5. Klant, haar Gebruiker(s) en de Kijkers zullen slechts op rechtmatige wijze gebruik maken van de Dienst. ByTomorrow is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met onrechtmatig gebruik van de Dienst, en Klant vrijwaart ByTomorrow voor claims van derden terzake.

7.6. Klant zal (de inhoud van) de Dienst, het Platform en de TV Gids niet overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde, anders dan overeengekomen in deze Voorwaarden.

7.7. Klant dient te allen tijde:

 • te verhinderen dat een niet bevoegd persoon het Platform benadert;
 • te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de Dienst gebruikt of kopieert alsmede anderszins ongeautoriseerd gebruik van de Dienst te voorkomen;
 • ByTomorrow onmiddellijk schriftelijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte te stellen zodra Klant ongeoorloofd gebruik van de Dienst constateert.

7.8. Het is Klant, Gebruikers en/of Kijkers niet toegestaan om: 1) Beeldopnames en/of Data van Klant op het Platform en/of de TV Gids te plaatsen c.q. aan te bieden en/of middels het Platform en/of de TV Gids uitlatingen te doen, die in strijd kunnen worden geacht met de wet, de goede zeden en het fatsoen, die inbreuk maken op (Intellectuele Eigendoms-)rechten van ByTomorrow, diens licentiegevers en/of derden, dan wel 2) anderszins lasterlijk of onrechtmatig jegens ByTomorrow en/of derden te handelen met gebruikmaking van of via het Platform en/of de TV Gids, dan wel 3) op andere wijze de rechten van ByTomorrow en/of derden te schaden. Klant vrijwaart ByTomorrow voor alle schade en aanspraken van derden voor zover zij het bepaalde in dit artikellid niet gestand kan doen.

7.9. Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van de Beeldopnames, Data van Klant en/of enige andere content die door Klant of namens op het Platform worden geplaatst dan wel via het Platform worden aangeboden. Klant vrijwaart ByTomorrow voor alle schade en/of aanspraken van derden, waaronder mede begrepen de Kijkers, indien Klant het bepaalde in de vorige volzin niet gestand doet.

7.10. Het is Klant, haar Gebruiker(s) en de Kijkers onder geen enkele omstandigheid toegestaan om technische voorzieningen van ByTomorrow en/of haar licentiegevers ter bescherming van de Dienst te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

7.11. Klant mag alleen eigen werknemers en personen die bij Klant werkzaam zijn als Gebruiker registreren.

7.12. ByTomorrow is te allen tijde gerechtigd de toegang van Klant (en via Klant van Gebruikers en - indien van toepassing - Kijkers) tot de Dienst - al dan niet onmiddellijk en met of zonder voorafgaande waarschuwing - geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen en inlogaccounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de Dienst te beëindigen en te weigeren om toegang tot het Platform te verlenen en/of de via het Platform gestreamde Beeldopnames te blokkeren en/of te verwijderen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

 • Klant, een Gebruiker en/of een Kijker in strijd handelt met deze Voorwaarden of indien de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;
 • Klant, een Gebruiker en/of een Kijker in strijd handelt met rechten van derden of toepasselijke wet- en regelgeving;
 • er sprake is van excessieve belasting van systemen van ByTomorrow en of van derden;
 • ByTomorrow van mening is dat handelingen van Klant, een Gebruiker en/of een Kijker schade of aansprakelijkheid aan Klant, ByTomorrow of derden kunnen toebrengen;

een en ander ter uitsluitende beoordeling van ByTomorrow. Daarnaast zal ByTomorrow rechterlijke bevelen tot verwijdering van Beeldopnames, Data van Klant en ander materiaal, het ontzeggen van de toegang van de Klant, Gebruiker(s) en/of Kijker(s) dan wel andere rechterlijke bevelen onmiddellijk opvolgen. Gemotiveerde verzoeken van derde partijen tot verwijdering van (beweerdelijk) onrechtmatige of inbreukmakende Beeldopnames, Data van Klant en/of uitlatingen zal ByTomorrow in beginsel prompt honoreren, doch uitsluitend indien ByTomorrow de onrechtmatige of inbreukmakend aard van de desbetreffende Beeldopnames, Data van Klant en/of uitlatingen heeft kunnen vaststellen dan wel indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Beeldopnames, Data van Klant en/of uitlatingen onrechtmatig of inbreukmakend is. Voorts is het ByTomorrow toegestaan om de Beeldopnames, Data van Klant en/of uitlatingen tijdelijk van het Platform en/of de TV Gids te verwijderen c.q. niet meer via het Platform te streamen teneinde een claim als bedoeld in de vorige volzin te onderzoeken. ByTomorrow zal Klant in voorkomend geval van verwijdering van diens Beeldopnames, Data van Klant en/of overige uitlatingen op de hoogte stellen. ByTomorrow zal in geen geval gehouden zijn tot restitutie van betaalde vergoedingen dan wel tot vergoeding van enige schade indien zich een situatie als bedoeld in dit artikellid voordoet.

7.13. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is ByTomorrow niet gehouden tot het geven van (Gebruikers)trainingen en consultancyondersteuning (anders dan de ondersteuning voortvloeiende uit de SLA).

7.14. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is ByTomorrow niet gehouden tot het uitvoeren van conversie van Beeldopnames en/of Data van Klant.

7.15. ByTomorrow is niet gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten met betrekking tot het Platform en de TV Gids, tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

7.16. ByTomorrow kan wijzigingen in de functionaliteit van het Platform en/of de TV Gids dan wel wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Dienst, aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben of de wijzigingen een hogere licentievergoeding dan wel een hogere commissiepercentage tot gevolg zullen hebben, zal ByTomorrow, voorzover zij daartoe redelijkerwijs in staat is, Klant dat zo tijdig mogelijk schriftelijk mededelen (per e-mail daaronder mede begrepen). Indien de wijzigingen resulteren in een hogere licentievergoeding of commissiepercentage, is Klant de hogere licentievergoeding c.q. vergoeding gebaseerd op het hogere commissiepercentage verschuldigd. Indien als gevolg van een wijziging als bedoeld in dit artikellid de verhoging van de licentievergoeding meer dan 5% dan wel het commissiepercentage met meer dan 5 procentpunten wordt verhoogd bedraagt, kan Klant de Overeenkomst binnen één week na datum van ontvangst van de hiervoor bedoelde schriftelijke mededeling van ByTomorrow opzeggen tegen de datum dat de betreffende verhoging van kracht wordt. Klant kan op deze grond niet opzeggen indien de wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wet- en regelgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, de wijziging zo beperkt is dat een opzegging niet gerechtvaardigd is, of indien ByTomorrow de kosten van deze wijziging voor haar rekening neemt. Ingeval van opzegging als bedoeld dit artikellid is ByTomorrow nimmer gehouden tot restitutie van betaalde vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst dan wel tot vergoeding van enige schade.

7.17. Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of namens ByTomorrow uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door Klant van het bepaalde in deze Voorwaarden. ByTomorrow zal alle vertrouwelijk te achten (bedrijfs)informatie die ByTomorrow in het kader van een dergelijk onderzoek van of bij Klant verkrijgt, voorzover die informatie niet het gebruik van de Dienst zelf betreft, vertrouwelijk behandelen. De directe kosten - de kosten die Klant in het kader van het onderzoek moet maken (de kosten van het personeel van Klant dat het onderzoek bijv begeleidt) daaronder derhalve niet begrepen - die zijn verbonden aan een dergelijk onderzoek, komen ten laste van ByTomorrow, tenzij uit het onderzoek blijkt dat Klant niet aan haar verplichtingen op grond van deze Voorwaarden heeft voldaan. In dat geval komen de kosten ten laste van Klant en zal Klant de desbetreffende kosten voldoen aan ByTomorrow.

Artikel 8. Beeldopames

8.1. ByTomorrow is niet verantwoordelijk voor de juistheid, rechtsgeldigheid en/of rechtmatigheid van de Beeldopnames. ByTomorrow is op geen enkele wijze verplicht om (i) dergelijke Beeldopnames te controleren en (ii) de rechtmatigheid van de toegang tot deze Beeldopnames door Gebruiker(s) en/of Kijkers te controleren c.q. te controleren of zij daartoe toestemming van Klant hebben verkregen. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het streamen van deze Beeldopnames via het Platform alsmede het aan Kijkers ter beschikking stellen van de gestreamde Beeldopnames. Klant vrijwaart ByTomorrow tegen elke aanspraak van een derde die erop gebaseerd is dat zodanig beschikbaar stellen en/of het via het Platform streamen van de Beeldopnames inbreuk maakt op enig recht van die derde.

8.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist en adequaat beschikbaar stellen en het uploaden van de Beeldopnames op het Platform dan wel een door ByTomorrow aan te wijzen videoplatform van een toelevancier (Over-The-Top provider, OTT-provider) ten behoeve van het (live) streamen daarvan via het Platform. ByTomorrow is afhankelijk van de door of namens Klant ter beschikking gestelde en geüploade Beeldopnames voor het juist en adequaat kunnen (live)streamen van deze Beeldopnames via het Platform. Klant vrijwaart ByTomorrow dan ook voor alle schade en aanspraken van Klant en van derden als gevolg van het onjuist, niet-deugdelijk en/of niet-adequaat ter beschikking stellen en uploaden van Beeldopnames zoals bedoeld in dit artikellid.

8.3. Klant is daarnaast verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en uploaden van de Beeldopnames, zoals bedoeld in het vorige artikellid, middels een gangbaar en door ByTomorrow en haar toeleveranciers (OTT-providers) leesbaar c.q. te streamen bestandsformaat. ByTomorrow staat er niet voor in dat alle bestandsformaten van de door Klant ter beschikking gestelde en geüploade Beeldopnames geschikt zijn om via het Platform te worden gestreamd. Klant vrijwaart ByTomorrow dan ook voor alle schade en aanspraken van Klant en van derden ingeval ByTomorrow het bestandsformaat van de door Klant ter beschikking gestelde en geüploade Beeldopnames niet kan lezen en streamen.

Artikel 9. Beheer en verwijdering Beeldopnames en Data van Klant

9.1. Klant kan via zijn algemene toegangsdomein de via het Platform gestreamde Beeldopnames beheren. In dat kader kan Klant onder meer - doch niet uitsluitend - instellen welke (groepen van) Kijkers toegang kunnen krijgen tot de eigen Kijkersomgeving, tot welke Beeldopnames deze Kijkers toegang krijgen, of de Kijkers voor de toegang tot de Beeldopnames al dan niet een vergoeding aan Klant verschuldigd zijn, etc. Daarnaast kan Klant vanuit dit toegangsdomein e-mails vanuit het Platform naar Kijkers verzenden, waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen e-mails met toegangs- en identificatiecodes voor de Kijkers om in te kunnen loggen op de Kijkersomgeving dan wel e-mails met een deeplink die leidt naar een bepaalde Beeldopname. Voorts kan Klant via dit toegangsdomein de op het Platform verwerkte en opgeslagen Data van Klant inzien en beheren.

9.2. Klant kan via het algemene toegangsdomein aan ByTomorrow Beeldopnames (laten) uploaden welke via het Platform zullen worden gestreamd alsmede de reeds via het Platform gestreamde Beeldopnames verwijderen. Klant bepaalt derhalve welke Beeldopnames er via het Platform aan de Kijkers worden aangeboden.

9.3. Onverminderd het bepaalde in het vorige artikellid, blijven de in het kader van de Dienst gestreamde Beeldopnames alsmede de Data van Klant slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar via het Platform. Na het beëindigen van de Overeenkomst - op welke wijze dan ook - blijven de Beeldopnames en de Data van Klant gedurende één (1) maand nog beschikbaar op het Platform. Na ommekomst van voornoemde periode van een (1) maand worden de Beeldopnames niet meer gestreamd via het Platform en worden de op het Platform verwerkte en opgeslagen Data van Klant verwijderd. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig downloaden c.q. vastleggen van de Beeldopnames en/of Data van Klant voor de afloop van de in de vorige volzin bedoelde termijn van een (1) maand. ByTomorrow staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de Beeldopnames en/of Data van Klant te allen tijde in een door Klant gewenst c.q. leesbaar bestandsformaat kunnen worden gedownload.

9.4. ByTomorrow is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de opslag van de Beeldopnames. ByTomorrow faciliteert via het Platform het uploaden van de Beeldopnames naar de servers van haar toeleverancier(s) (de OTT-provider), waarna de Beeldopnames middels een koppeling en/of een videosignaal door ByTomorrow worden opgehaald en (live) gestreamd via het Platform. De Beeldopnames blijven derhalve uitdrukkelijk staan op de servers van de toeleverancier(s) van ByTomorrow (de OTT-provider). ByTomorrow verzorgt slechts de streamingsinfrastructuur via haar Platform teneinde de Kijkers toegang te geven tot de Beeldopnames. ByTomorrow is dan ook nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Klant en/of derden als gevolg van verwijdering, de onbeschikbaarheid en/of het anderszins niet (meer) kunnen streamen van de Beeldopnames via het Platform. Klant vrijwaart ByTomorrow voor schade en/of aanspraken van Klant alsmede derden als gevolg van de verwijdering, de onbeschikbaarheid en/of het anderszins niet (meer) kunnen streamen van de Beeldopnames via het Platform.

Artikel 10. Additionele diensten / adviesdiensten

10.1. Partijen kunnen overeenkomen dat ByTomorrow additionele Diensten verricht voor Klant, zoals - maar niet beperkt tot - diensten op het gebied van marketing en businessmodellen. In voorkomend geval maken Partijen hierover nadere afspraken die schriftelijk zullen worden vastgelegd in een separate overeenkomst.

Artikel 11. (Verwerking van) persoonsgegevens

11.1. Partijen stellen vast dat de Dienst van ByTomorrow en het gebruik van het Platform door Klant de verwerking van persoonsgegevens meebrengt.

11.2. Partijen zijn in dat kader separaat een Verwerkersovereenkomst overeengekomen. In deze Verwerkersovereenkomst hebben Partijen nadere afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Dienst en het gebruik van het Platform. Deze Verwerkersovereenkomst is integraal onderdeel van de Overeenkomst.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de programmering, de database-opbouw, de vormgeving, de gebruiksmogelijkheden, de Broncode van het Platform en de TV Gids, de Documentatie en alle overige informatie die ByTomorrow via de Dienst, het Platform, de TV Gids, haar website of anderszins aan Klant ter beschikking stelt, berusten uitsluitend bij ByTomorrow en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt enkel het Gebruiksrecht zoals beschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden. De Overeenkomst strekt uitdrukkelijk niet tot algehele of gedeeltelijke overdracht van IE-rechten.

12.2. Klant erkent alle IE-rechten met betrekking tot de Dienst, het Platform en de TV Gids van ByTomorrow en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze IE-rechten. Klant vrijwaart ByTomorrow voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op de IE-rechten door of vanwege Klant, Gebruikers en/of Kijkers.

12.3. Klant, haar Gebruiker(s) en de Kijkers zijn is niet gerechtigd de Dienst, het Platform en/of de TV Gids te wijzigen, modificeren, reproduceren, decompileren of ten aanzien daarvan reverse engineering toe te passen. Evenmin is Klant gerechtigd om - zelf danwel via derden - actie te ondernemen die strekt tot het achterhalen van de Broncode van de Dienst, het Platform en/of de TV Gids. Voorts staat Klant ervoor in dat aanduidingen omtrent IE-rechten en/of het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken niet worden verwijderd danwel gewijzigd.

12.4. Het is ByTomorrow toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar IE-rechten. Indien ByTomorrow door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen.

12.5. Alle IE-rechten van Klant, waaronder begrepen IE-rechten met betrekking tot de Beeldopnames en/of Data van Klant, blijven eigendom van Klant. Door gebruik te maken van de Dienst verleent Klant aan ByTomorrow een royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare licentie voor het gebruiken van de Beeldopnames en/of de Data van Klant, voor zover dit in verband met het verrichten van de Dienst noodzakelijk is alsmede voor marketing- en promotiedoeleinden van ByTomorrow. Klant garandeert dat hij gerechtigd is deze licentie te verlenen aan ByTomorrow.

12.6. Indien Klant enige inbreuk, van welke aard dan ook, op de auteursrechten of overige IE-rechten met betrekking tot de Dienst, het Platform en/of de TV Gids van ByTomorrow constateert en/of indien een derde zich beroept op betere of oudere rechten ten aanzien daarvan, zal Klant dit direct mededelen aan ByTomorrow. Klant zal op eerste verzoek van ByTomorrow alle mogelijke medewerking verlenen teneinde de IE-rechten van ByTomorrow te helpen beschermen, zulks in de breedste zin van het woord.

12.7. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ByTomorrow - welke toestemming ByTomorrow nimmer gehouden is te geven en aan welke toestemming ByTomorrow nadere voorwaarden kan verbinden - is het Klant niet toegestaan zelfstandig actie - op welke wijze dan ook - te ondernemen tegen mogelijke inbreukmakers op de (Intellectuele Eigendoms)rechten die op de Dienst, het Platform en/of de TV Gids rusten, dan wel zich - op welke wijze dan ook - te weren tegen enige aanspraken van derden ten aanzien van de Dienst, het Platform en/of de TV Gids.

12.8. In het geval dat de Dienst, het Platform en/of de TV Gids en/of het Gebruiksrecht onverhoopt inbreuk maakt op rechten van derden of in het geval naar het oordeel van ByTomorrow een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich zou kunnen voordoen, is ByTomorrow gerechtigd de Dienst, het Platform en/of de TV Gids te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de inbreuk daardoor wordt opgeheven en aan de functionele eigenschappen van de Dienst, het Platform en/of de TV Gids zo min als redelijkerwijs mogelijk afbreuk wordt gedaan. In voorkomend geval is ByTomorrow op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van - als gevolg van die wijziging - door Klant geleden schade.

12.9. Indien ByTomorrow van mening is dat vervanging of wijziging, zoals bedoeld in het vorige artikellid, (commercieel) niet haalbaar is, is zij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en de voor de betreffende dienstverlening door Klant nog verschuldigde vergoeding crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk te zijn voor enige schade of kosten die Klant lijdt/maakt als gevolg van deze beëindiging. Reeds door Klant betaalde vergoedingen zijn onder geen beding voorwerp van ongedaanmaking bij de beëindiging van de Overeenkomst. Aan Klant komen geen andere rechten toe, dan die welke in dit artikel 12 zijn beschreven.

12.10. Klant stemt ermee in dat ByTomorrow in het openbaar - al dan niet in reclame-uitingen en brochures - mededelingen doet over het feit dat Klant de Dienst afneemt en daarbij de naam en het logo van Klant gebruikt.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1. ByTomorrow zal de Beeldopnames en Data van Klant niet bekendmaken, ter inzage geven, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan enige derde. Het in de vorige volzin geldt, tenzij Klant daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend, een Kijker toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van de specifiek op hem/haar betreffende Data van Klant aan een andere klant, zulks uit de Overeenkomst voortvloeit, de Data van Klant en/of de Beeldopnames voor marketing- en promotiedoeleinden van ByTomorrow worden gebruikt, wanneer een wettelijk voorschrift ByTomorrow verplicht om de Beeldopnames en/of de Data van Klant te verstrekken of in het geval ByTomorrow gehouden is de Beeldopnames en/of Data van Klant openbaar te maken op grond van een bevel/vordering van een daartoe bevoegde autoriteit.

13.2. De Dienst, het Platform en de TV Gids blijven het eigendom c.q. Intellectuele Eigendom van ByTomorrow en/of haar toeleveranciers. Klant zal de toegangs- of identificatiecodes voor de Dienst en het Platform of het Gebruiksrecht, niet aan enige derde overdragen, verkopen, verhuren, vervreemden, afgeven of daarop (beperkte) rechten vestigen/verlenen.

13.3. Klant garandeert dat alle van ByTomorrow ontvangen gegevens en Documentatie waarvan Klant weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim zullen blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking hiervan gebiedt. Klant zal bedoelde gegevens en Documentatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of aan hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend geworden zijn. Gegevens en Documentatie worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door ByTomorrow als zodanig zijn aangeduid. Klant draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht ook aan een ieder - waaronder begrepen Gebruikers -, die onder haar gezag dan wel in haar opdracht handelt, wordt opgelegd en zal toezien op naleving ervan. Klant zal daarnaast dergelijke vertrouwelijke gegevens en Documentatie uitdrukkelijk niet delen met Kijkers.

13.4. Klant zal in geval van overtreding van de geheimhoudingsverplichting zoals verwoord in dit artikel ByTomorrow hiervan direct schriftelijk op de hoogte stellen. Klant zal alle medewerking verlenen om maatregelen te treffen ter handhaving en verdediging van de rechten van ByTomorrow.

13.5. De verplichtingen in dit artikel 13 gelden zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als na afloop daarvan.

13.6. ByTomorrow behoudt zich het recht voor om bij niet-naleving van het bepaalde in dit artikel 13 volledige vergoeding van de door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 14. Garanties

14.1. ByTomorrow heeft zich uitdrukkelijk niet op de hoogte gesteld van het doel waarvoor Klant de Dienst wenst te gebruiken en heeft zich eveneens - voor zover van belang voor de Overeenkomst - niet verdiept in de organisatie van Klant. Derhalve staat ByTomorrow er niet voor in dat de Dienst foutloos is en zonder onderbrekingen zal functioneren en geschikt is voor het doel waarvoor Klant het wil gebruiken.

14.2. ByTomorrow is voor de kwaliteit van de via het Platform gestreamde Beeldopnames onder meer - doch niet uitsluitend - afhankelijk van:

 • het door Klant of door een door Klant ingeschakelde derde partij juist, correct en adequaat uploaden van, al dan niet live, Beeldopnames alsmede van de kwaliteit en bruikbaarheid van deze gemaakte Beeldopnames;
 • de internet- en/of netwerkverbindingen en/of -infrastructuur van Klant, de door Klant ingeschakelde derde partij en/of de Kijkers;
 • de deugdelijke en adequate werking van de diensten van haar toeleverancier(s), zoals - maar niet uitsluitend - het videoplatform van de OTT-provider en/of de hostingdiensten van haar hostingleverancier.

ByTomorrow staat er derhalve niet voor in dat de via het Platform gestreamde Beeldopnames te allen tijde voldoen aan de door Klant en/of Kijkers redelijkerwijs verwachte kwaliteits- en/of bruikbaarheidsstandaarden. Klant vrijwaart ByTomorrow voor alle schade en aanspraken van Klant en/of derden - Kijkers daar mede onder begrepen - te dier zake.

14.3. ByTomorrow staat er niet voor in dat er geen misbruik door derden wordt gemaakt van de Dienst, de Beeldopnames en/of de Data van Klant - waaronder mede doch niet uitsluitend wordt begrepen het door derden installeren van virussen en/of het zich uiten op een wijze die in strijd kan worden geacht met de goede zeden en het fatsoen -, of dat door derden inbreuk wordt gemaakt op (Intellectuele Eigendoms-)rechten dan wel anderszins lasterlijk of onrechtmatig wordt gehandeld met gebruikmaking van dan wel via de Dienst. ByTomorrow is nimmer aansprakelijk voor schade of aanspraken van Klant en/of derden uit dien hoofde.

14.4. ByTomorrow zal zich ervoor inspannen gebreken in de Dienst binnen de afgesproken termijn (en anders binnen een redelijke termijn) te (laten) herstellen voorzover Klant de desbetreffende gebreken gedetailleerd omschreven schriftelijk bij ByTomorrow heeft gemeld. ByTomorrow is nimmer gehouden tot herstel van gegevens, Beeldopnames en/of Data van Klant - al dan niet afkomstig van Klant en/of Gebruikers - die in of met gebruikmaking van de Dienst verminkt of verloren zijn geraakt.

14.5. Ter herstel van gebreken in de Dienst is ByTomorrow gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de Dienst aan te doen brengen.

14.6. Indien herstel van aan ByTomorrow toerekenbare gebreken en/of onjuistheden / onvolledigheden in c.q. aan de Dienst, de Beeldopnames, de Data van Klant en informatie die in of middels de Dienst wordt aangeboden naar het oordeel van ByTomorrow technisch of redelijkerwijs niet mogelijk is, zal ByTomorrow de voor de betreffende dienstverlening door Klant nog verschuldigde vergoeding crediteren, zonder verder of anderszins jegens Klant aansprakelijk te zijn. Aan Klant komen geen andere rechten wegens gebreken in de Dienst en/of onjuistheden/onvolledigheden in de Beeldopnames en/of Data van Klant toe, dan die welke in deze garantieregeling zijn beschreven.

Artikel 15. Vergoeding en betaling

15.1. Klant is aan ByTomorrow voor de aan haar verleende Dienst de tussen Partijen overeengekomen vergoeding verschuldigd.

15.2. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Klant een vaste periodieke licentievergoeding verschuldigd is, wordt deze vergoeding maandelijks achteraf door ByTomorrow aan Klant gefactureerd. Klant dient de facturen van ByTomorrow te voldoen met inachtneming van de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Tenzij anders aangegeven, dient Klant binnen dertig (30) dagen na datum van de factuur voor betaling zorg te dragen.

15.3. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Klant een vergoeding gebaseerd op basis van gebruik (gekeken on demand minuten, livestream minuten en gekeken live minuten) verschuldigd is, wordt deze vergoeding maandelijks achteraf door ByTomorrow aan Klant gefactureerd en automatisch afgeschreven. Klant kan in dit geval de facturen zelf rechtstreeks opvragen bij de betreffende Payment Service Provider.

15.4. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle door ByTomorrow genoemde tarieven in euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

15.5. ByTomorrow is gerechtigd de gehanteerde tarieven en/of commissiepercentages jaarlijks per de 1e januari te wijzigen. ByTomorrow zal Klant hiervan ten minste twee (2) maanden van tevoren op de hoogte stellen. Voor zover Klant niet akkoord gaat met deze verhoging, dan kan Klant de Overeenkomst (tussentijds) binnen één maand na datum van ontvangst van de hiervoor bedoelde schriftelijke mededeling van ByTomorrow beëindigen tegen de datum dat de verhoging van de vergoeding of het commissiepercentage van kracht wordt. In voorkomend geval is ByTomorrow wegens een dergelijke beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot vergoeding van al dan niet geleden schade gehouden.

15.6. ByTomorrow is - onverminderd het bepaalde in het vorige artikellid - gerechtigd om eventuele verhogingen in tarieven van haar toeleveranciers en/of samenwerkingspartners (waaronder OTT-providers) per de datum waarop een dergelijke tariefsverhoging van kracht wordt, door te berekenen in de vergoeding die Klant aan ByTomorrow verschuldigd is.

15.7. Bij niet-tijdige betaling is Klant zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Klant, onverminderd de (overige) rechten van ByTomorrow, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, alsmede de incassokosten, waaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte, verschuldigd. ByTomorrow is bevoegd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten zolang Klant in verzuim verkeert. Opschorting door ByTomorrow van haar verplichtingen uit de Overeenkomst ontslaat Klant niet van haar betalingsverplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

15.8. Bij geschillen over de betalingen leveren de relevante gegevens uit de administratie van ByTomorrow volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

15.9. Klant heeft geen recht van verrekening of opschorting van betaling en/of de uitvoering van verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

15.10. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst(en) van ByTomorrow schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

Artikel 16. Duur en beëindiging

16.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van (online) acceptatie van deze Voorwaarden door Klant.

16.2. Bij het aangaan van de Overeenkomst leggen Partijen vast of de Overeenkomst wordt aangegaan voor:

 • een vaste duur van één (1) jaar, of;
 • een onbepaalde duur.

16.3. Indien Partijen een Overeenkomst voor een vaste duur zijn overeengekomen, dan wordt de Overeenkomst na ommekomst van de in het vorige artikellid bedoelde duur, telkens stilzwijgend verlengd met de duur van één (1) jaar.

16.4. De Overeenkomst kan - behoudens het overigens bepaalde in deze Voorwaarden - uitsluitend worden beëindigd van de gevallen als bedoeld in de navolgende leden van dit artikel.

16.5. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Tenzij in deze Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald, kan Klant de Overeenkomst aangegaan voor een vaste duur niet tussentijds opzeggen. ByTomorrow kan de Overeenkomst wel tussentijds opzeggen.

16.6. Onverminderd het overigens in deze Overeenkomst bepaalde, is ByTomorrow gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen indien 1) Klant voor de Dienst een vergoeding gebaseerd op basis van gebruik (gekeken on demand minuten, livestream minuten en gekeken live minuten) aan ByTomorrow verschuldigd is, en 2) Klant gedurende 60 aaneengesloten dagen geen inkomsten uit het Platform genereert en ByTomorrow dus geen inkomsten genereert (anti-ijskastbepaling). ByTomorrow zal nimmer gehouden zijn tot enige (schade)vergoeding in het geval van opzegging als bedoeld in dit artikellid.

16.7. Klant dient een eventuele opzegging (uit welke hoofde dan ook) per aangetekende post aan ByTomorrow kenbaar te maken.

16.8. Aan Klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een substantiële tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien ByTomorrow, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, substantieel tekort blijft schieten in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

16.9. Het is ByTomorrow te allen tijde toegestaan de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst. Aan ByTomorrow komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een andere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst voorts toe indien Klant, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, tekort blijft schieten in de nakoming van die andere verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

16.10. Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat ByTomorrow ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ByTomorrow voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. De op het moment van ontbinding reeds betaalde vergoedingen door Klant zullen in elk geval geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet voor vooruitbetaalde bedragen voor dienstverlening waarvan de uitvoering in de toekomst is gelegen.

16.11. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de andere Partij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien de andere Partij in staat van faillissement verkeert, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. ByTomorrow is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot vergoeding van al dan niet geleden schade gehouden.

16.12. In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt de Dienst per datum van de beëindiging niet meer ter beschikking gesteld c.q. verleend aan Klant, Gebruikers en Kijkers en dient Klant zich te onthouden van elk gebruik – op welke wijze dan ook – van de Dienst. Klant is tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat Gebruikers zich zullen onthouden van elk gebruik van de Dienst. (Alle) Gebruiksrechten komen direct – zonder dat daarvoor een nadere handeling benodigd zal zijn – te vervallen op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

16.13. Indien de Overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd, geldt dat bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na afloop van de Overeenkomst, zullen blijven gelden. Dat geldt in ieder geval – doch niet uitsluitend – voor de bepalingen in deze Voorwaarden met betrekking tot geheimhouding, aansprakelijkheid, garanties, Intellectuele Eigendom, toepasselijke recht en bevoegde rechter.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1. De aansprakelijkheid van ByTomorrow voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door ByTomorrow, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale aansprakelijkheid van ByTomorrow terzake van directe schade is beperkt tot het bedrag dat Klant aan ByTomorrow uit hoofde van de Overeenkomst in het contractuele jaar voorafgaand aan het contractuele jaar waarin het schadeveroorzakend feit zich heeft voorgedaan in totaal heeft betaald (exclusief BTW). Indien en voor zover het schadeveroorzakend feit zich voordoet in het eerste contractuele jaar van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, dan is de totale aansprakelijkheid van ByTomorrow terzake van directe schade beperkt tot het bedrag dat Klant aan ByTomorrow uit hoofde van de Overeenkomst in het betreffende contractuele jaar in totaal heeft betaald (exclusief BTW). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van ByTomorrow voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan de verzekeraar ter zake daadwerkelijk uit zal keren.

17.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • zaakschade;
 • redelijkerwijs gemaakte onkosten die Klant zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van ByTomorrow in overeenstemming zijn c.q. worden gebracht met de Overeenkomst, tenzij de Overeenkomst door Klant is ontbonden;
 • redelijkerwijs door Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover deze vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
 • redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst.

17.3. Iedere aansprakelijkheid van ByTomorrow anders dan voor directe schade, waaronder begrepen – maar uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot – indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens (waaronder tevens begrepen (backup van) Beeldopnames en/of Data van Klant), winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden schade verband houdende met het gebruik door ByTomorrow aan Klant voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door ByTomorrow aan Klant voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten en schade als gevolg van het gebruik van met de Dienst verkregen informatie en gegevens, alsmede het nemen van beslissingen op basis daarvan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van ByTomorrow wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

17.4. ByTomorrow is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van (onjuist) gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van ByTomorrow.

17.5. ByTomorrow is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen en/of handelingen van Klant, Gebruikers en/of Kijkers met betrekking tot de Dienst, Beeldopnames en de Data van Klant, waardoor de desbetreffende derden enig nadeel heeft ondervonden. Klant vrijwaart ByTomorrow tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

17.6. Iedere aansprakelijkheid van ByTomorrow voor schade die wordt veroorzaakt door en/of voortvloeit uit het gebruik van software en/of materialen van derden is uitgesloten.

17.7. De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde uitsluiting en beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van ByTomorrow en/of haar bestuurders.

17.8. Tenzij nakoming door ByTomorrow blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ByTomorrow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant ByTomorrow onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en ByTomorrow ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat ByTomorrow in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

17.9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ByTomorrow meldt. Het recht van Klant om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

17.10. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan ByTomorrow zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 18. Overmacht

18.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Partijen indien sprake is van overmacht.

18.2. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting (de verplichting tot vergoeding van extra kosten als bedoeld in artikel 18.3 daaronder echter niet begrepen), daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (1) niet-nakoming van toeleveranciers van ByTomorrow en/of partners waarmee ByTomorrow in het kader van de Dienst samenwerkt, zoals – maar niet beperkt tot – OTT-providers (Over-the-top providers) en/of de hostingleverancier, (2) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan ByTomorrow is voorgeschreven, (3) de terbeschikkingstelling en van Beeldopnames door Klant, zoals geüpload via het Platform, in een niet-gangbaar en voor ByTomorrow onleesbaar bestandsformaat, (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) brand, (7) overstromingen, (8) storing van internet, computernetwerken- of telecommunicatiefaciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirussen, trojan horses, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen) en/of andersoortige virussen, (9) oorlog, mobilisatie en/of binnenlandse onlusten, (10) in- en uitvoerbelemmeringen, (11) werkbezetting, (12) staking, (13) bedrijfsstoornissen, (14) consequenties van pandemieën en epidemieën. Indien de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar rato afgerekend zonder dat Partijen elkaar voor het overige nog iets verschuldigd zullen zijn.

18.3. In het geval zich een storing aan de faciliteiten en/of de Beeldopnames van Klant voordoet, zoals storingen van internet, computernetwerken- of telecommunicatiefaciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirussen, trojans, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen), en/of andersoortige virussen, en een dergelijke storing een extra belasting van de Dienst met zich meebrengt, zal ByTomorrow eventuele extra kosten die daardoor ontstaan doorbelasten aan Klant. ByTomorrow zal in voorkomend geval de extra belasting en de kosten die daaruit voortvloeien kenbaar maken aan Klant.

Artikel 19. Overdracht rechten en verplichtingen aan derden

19.1. Het is ByTomorrow te allen tijde toegestaan haar rechten en/of verplichtingen dan wel vorderingen op Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan het derden over te dragen. Indien en voorzover noodzakelijk verleent Klant reeds nu voor alsdan haar toestemming en medewerking aan dergelijke overdracht.

19.2. Het is Klant niet toegaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ByTomorrow haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomsten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins geheel of gedeeltelijk over te dragen. ByTomorrow zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Zij is echter gerechtigd om nadere voorwaarden aan die toestemming te verbinden.

Artikel 20. Overige bepalingen

20.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig mocht zijn, zullen de overige bepalingen hun volledige werking behouden. In dat geval zullen Partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel en de strekking van de Overeenkomst en wel zodanig dat een nieuwe bepaling zo weinig als mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

20.2. De Overeenkomst kan – onverminderd het overige bepaalde in deze Voorwaarden – alleen worden aangevuld of gewijzigd indien Partijen daartoe gezamenlijk besluiten en dat schriftelijk overeenkomen. Indien in deze Voorwaarden geen regeling of voorziening is getroffen voor een bepaalde situatie zullen Partijen in overleg treden omtrent een aanvulling op de Overeenkomst, welke in lijn ligt met de overige afspraken van deze Voorwaarden.

20.3. Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere Partij, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon zijn gedaan of bevestigd.

20.4. Het nalaten door een van de Partijen om binnen een overeengekomen termijn nakoming van (enige bepaling uit) de Overeenkomst te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

21.1. De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

21.2. Alle geschillen die onverhoopt tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of verbandhoudende met de Overeenkomst, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, Nederland.

Artikel 22. Doel en toepasselijkheid SLA

22.1. Het bepaalde in dit hoofdstuk II (SLA) bevat een nadere uitwerking van de dienstverlening van ByTomorrow alsmede de service levels en voorwaarden die zij daarbij hanteert. Deze SLA is van toepassing op het door Klant afgenomen Platform (alsmede updates en nieuwe versies daarvan).

22.2. Het bepaalde in dit hoofdstuk II (SLA) is van toepassing naast de bepalingen in hoofdstuk I van deze Voorwaarden. De rangordebepaling zoals opgenomen in artikel 2.1 is van toepassing.

Artikel 23. Definities

23.1. Aanvullend op het bepaalde in artikel 1, wordt in dit hoofdstuk II (SLA) gebruik gemaakt van de volgende definities:

Begrip, afkorting Omschrijving
Beschikbaarheid Het door Klant en Gebruikers kunnen benaderen van, het kunnen inloggen op en het op normale wijze kunnen gebruiken van het Platform alsmede het door de Kijkers kunnen benaderen van, het kunnen inloggen op en het op normale wijze kunnen gebruiken van de Kijkersomgeving, niet zijnde Downtime.
Beschikbaarheidspercentage Beschikbaarheid van het Platform, uitgedrukt in een percentage en berekend op de wijze zoals omschreven in artikel 24.
Doorlooptijd De inschatting van de tijd tussen de Respons van ByTomorrow aan Klant en het verwachte moment van oplossing van de Storing of van het afhandelen van een Supportverzoek.
Downtime Downtime omvat het niet Beschikbaar zijn van het Platform als gevolg van een Storing.
Melding Melding van Storingen of het indienen van een Supportverzoek door de contactpersoon van Klant aan ByTomorrow via de meldingskanalen als omschreven in artikel 26.1.
Onderhoud Onder Onderhoud wordt in deze SLA verstaan het noodzakelijke onderhoud om het Platform adequaat, correct, veilig en snel te laten functioneren alsmede onderhoud om het Platform en de bestaande functionaliteit te verbeteren en in dat kader het releasen van nieuwe versies van het Platform. Onderhoud omvat Gepland Onderhoud en Spoedonderhoud.
Support Ondersteuning door ByTomorrow bij een Storing, voor functionele en/of technische vragen, vragen over de technische Beschikbaarheid en essentiële functies van het Platform en sales verzoeken met betrekking tot het Platform. Overige verzoeken en vragen - zoals vragen met betrekking tot het gebruik van het Platform, verzoeken tot changes en/of nieuwe functionaliteiten - vallen niet onder deze SLA en worden op nacalculatiebasis aan Klant in rekening gebracht.
Gepland Onderhoud Onderhoud aan het Platform dat door ByTomorrow voorafgaand aan de uitvoering daarvan aan Klant wordt medegedeeld.
Kritieke Storing Heeft de betekenis als gegeven in artikel 26.7.
Melding Melding van een Storing of een Supportverzoek door Klant aan ByTomorrow.
Respons Bevestiging van ByTomorrow aan Klant dat de Melding is aangenomen.
Responstijd De tijd tussen het moment dat ByTomorrow de Melding van Klant ontvangt én het moment dat ByTomorrow een Respons terugstuurt.
Service Window De Werkuren op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen.
Spoedonderhoud Onderhoud aan het Platform dat naar het uitsluitende oordeel van ByTomorrow op korte termijn noodzakelijk is en dat niet als Gepland Onderhoud aan Klant mede gedeeld kan worden.
Storing Het Platform of een onderdeel daarvan is niet Beschikbaar of functioneert anderszins niet op een wijze zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. Van een Storing in de zin van deze SLA is uitsluitend sprake indien de oorzaak van de storing aan ByTomorrow valt toe te rekenen. In deze SLA wordt onderscheid gemaakt tussen een Kritieke Storing en een Niet-Kritieke Storing.
Werkuren Van 9.00 uur tot 17:00 uur (Nederlandse tijd).

Artikel 24. Beschikbaarheid

24.1. ByTomorrow doet haar best om een Beschikbaarheidspercentage van 97% per kalendermaand te behalen. De Beschikbaarheid wordt door ByTomorrow maandelijks (per kalendermaand) achteraf berekend. Indien en voor zover de Overeenkomst korter dan één maand duurt, dan wordt de Beschikbaarheid achteraf over de duur van de Overeenkomst berekend. De Beschikbaarheid wordt berekend op basis van 24 uur per dag, waarbij alle dagen in de desbetreffende kalendermaand worden meegerekend. Voor de berekening van de Beschikbaarheid worden Onderhoud alsmede Downtime als gevolg van een van de situaties zoals omschreven in artikel 27.2 buiten beschouwing gelaten.

Weergegeven als formule is dat:

Beschikbaar %= Totaal uren kalendermaand - Onderhoud - Totaaluren Downtime ex artikel 27.2 * 100
Totaal uren kalendermaand

24.2. ByTomorrow stuurt Klant op diens verzoek een rapportage waarin de Beschikbaarheid over de afgelopen meetperiode wordt vermeld.

24.3. ByTomorrow zal zich inspannen om het Beschikbaarheidspercentage zoals bedoeld in lid 1 te behalen, doch kan dit niet garanderen. Klant komt in het geval van het niet behalen van het Beschikbaarheidspercentages uitdrukkelijk geen recht op creditering van verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst, schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst toe.

Artikel 25. Onderhoud

25.1. ByTomorrow kan te allen tijde – zonder voorafgaande toestemming van Klant – Onderhoud plegen aan het Platform. Het Onderhoud kan onder meer uit correctief onderhoud (bug fixes en verbetering van kwaliteit/prestaties), preventief onderhoud (testen en updaten aan de hand van nieuwe besturingssystemen of browsers), adaptief onderhoud, perfectief onderhoud (verbeteren van performance of andere kwaliteitseigenschappen), onderhoud aan functionaliteiten alsmede het releasen van nieuwe versies van het Platform bestaan.

25.2. De ontwikkeling van nieuwe functies en/of een wijziging van het Platform op verzoek van Klant, valt buiten het Onderhoud dat onder deze SLA valt en betreft dienstverlening die op nacalculatiebasis tegen de reguliere tarieven van ByTomorrow zal worden verricht. ByTomorrow is nimmer gehouden een dergelijk verzoek van Klant te honoreren. Indien ByTomorrow een dergelijk verzoek wel honoreert, zullen de uitkomsten van de ontwikkeling niet uitsluitend ten behoeve van Klant worden ingezet, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

25.3. ByTomorrow zal waar mogelijk het Onderhoud plannen. Gepland Onderhoud zal ByTomorrow voorafgaand aan de uitvoering daarvan mededelen aan Klant. Zij spant zich ervoor in het Gepland Onderhoud uiterlijk twee weken voor aanvang daarvan aan Klant mede te delen. De melding zal waar mogelijk het aanvangstijdstip van het Onderhoud en de al dan niet te verwachten (duur van) niet-Beschikbaarheid van het Platform, bevatten.

25.4. In het geval zich acuut problemen voordoen aan het Platform, kan Spoedonderhoud noodzakelijk zijn. Indien mogelijk wordt Spoedonderhoud zo spoedig mogelijk aan Klant medegedeeld. Indien zulks redelijkerwijs niet anders kan, zal Spoedonderhoud plaatsvinden zonder dat daarvan mededeling gedaan wordt aan Klant.

Artikel 26. Storingen en Supportverzoeken

26.1. Melding Storingen en Support

Indien Klant meent dat er sprake is van een Storing of indien zij een Supportverzoek in wenst te dienen, dan doet zij daarvan tijdens de Service Window een Melding aan ByTomorrow. Uitsluitend de bij ByTomorrow geregistreerde contactpersoon van Klant kan een Melding doen. Deze Melding kan per e-mail of WhatsApp Business via de door ByTomorrow aan Klant kenbaar gemaakte contactgegevens worden gedaan (uitsluitend tijdens de Service Window).

26.2. Klant dient bij de Melding de volgende gegevens door te geven aan ByTomorrow:

 • bedrijfsnaam Klant;
 • naam contactpersoon van Klant die verantwoordelijk is voor de betreffende Melding;
 • contactgegevens (telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en e-mailadres) van die contactpersoon;
 • gedetailleerde en accurate beschrijving van het probleem (bij een Storing) - waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen informatie over het besturingssysteem, de device, de stappen leidend naar het probleem, screenshots, etc. - of vraag (bij een verzoek om Support);
 • beschrijving van de reeds door Klant genomen stappen.

26.3. Klant dient haar Melding te voorzien van alle mogelijk relevante informatie om ByTomorrow in staat te stellen om enerzijds de classificatie van de Melding conform het bepaalde in artikel 26.7 in te kunnen schatten en anderzijds om de Melding zo adequaat mogelijk te kunnen oplossen/verwerken/op te pakken. Incomplete of onjuiste informatie kan tot gevolg hebben dat de Respons- en Doorlooptijden als bedoeld in deze SLA niet kunnen worden gehaald dan wel dat er geen bevredigende oplossing gevonden kan worden voor de Melding. Zulks zal in voorkomend geval niet aan ByTomorrow kunnen worden tegengeworpen.

26.4. Indien de Melding voldoet aan de voorwaarden van deze SLA, zal ByTomorrow de Melding in behandeling nemen.

26.5. Klant zal op eigen kosten alle benodigde medewerking aan ByTomorrow verlenen bij het verhelpen van de Storing en/of het behandelen van een Supportverzoek. Klant onderneemt waar nodig actie en voorziet in beschikbaarheid van de benodigde en capabele (contact)personen die door ByTomorrow kunnen worden geraadpleegd indien dit door ByTomorrow nodig wordt geacht om Storingen en Supportverzoeken adequaat - en conform de overeengekomen service levels in deze SLA - te kunnen oppakken.

26.6. Klant dient per ommegaande te reageren op verzoeken van ByTomorrow om instructies, informatie, goedkeuringen of besluiten aan ByTomorrow te verstrekken, die ByTomorrow nodig heeft om binnen de geldende Respons- en Doorlooptijden een Melding te kunnen afhandelen en de Storing op te lossen.

26.7. Prioriteitsniveau van Storingen

De Melding van een Storing wordt door ByTomorrow geclassificeerd aan de hand van de in de navolgende tabel opgenomen criteria. Uitsluitend ByTomorrow besluit welke classificatie aan de Storing wordt toegekend.

Niveau Omschrijving
Kritieke Storing Bevinding brengt aan het licht dat bepaalde functionaliteiten van het Platform zodanig niet functioneren dat Klant, Gebruikers en/of Kijkers er geen gebruik van kunnen maken en/of niet verder kunnen werken en waarvan het aannemelijk is dat de oorzaak daarvan niet gelegen is in fouten in de gebruikersconfiguratie.
Niet-kritieke Storing Bevinding (incident, verstoring of anderszins) van het Platform die weliswaar storend maar niet blokkerend is voor Klant, Gebruikers en/of Kijkers. Klant, Gebruikers en/of de Kijkers kunnen het Platform in principe gebruiken.

26.8. Respons- en Doorlooptijden Storingen en Supportverzoeken

ByTomorrow spant zich er voor in om binnen de tussen Partijen overeengekomen Responstijden - zoals genoemd in de onderstaande tabel - de Melding van Klant in behandeling nemen, én de ontvangst daarvan aan Klant te bevestigen door een Respons te sturen aan Klant. Als onderdeel van de Respons zal ByTomorrow - indien dat van toepassing is en op dat moment al mogelijk is - de Storing als Kritieke of Niet-kritieke Storing kwalificeren. Daarnaast zal zij - indien dat op dat moment al mogelijk is - de verwachte Doorlooptijd mededelen aan Klant.

Prioriteitsniveau / Support Responstijd (na Melding) Doorlooptijd (na Respons)
Kritieke Storing 16 Werkuren (gerekend binnen Service Window) 8 Werkuren (gerekend binnen Service Window)
Kritieke Storing bij de Dienst met betrekking tot livestreams van Beeldopnames door Klant via het Platform Tijdens Service Window: 2 Werkuren (gerekend binnen Service Window), of; Buiten Service Window: 3 uren (gerekend tussen 09.00 en 18.00 uur Nederlandse tijd) 8 Werkuren (gerekend binnen Service Window)
Niet-kritieke Storing 16 Werkuren (gerekend binnen Service Window) 80 Werkuren (gerekend binnen Service Window)
Support 16 Werkuren (gerekend binnen Service Window) Binnen redelijke termijn, afhankelijk van de aard van het Supportverzoek. Inspanning.

26.9. Responstijden en/of verwachte Doorlooptijden worden gemeten in uren binnen de aangegeven Service Window. Uren die vallen buiten de Service Window tellen niet mee voor het berekenen van de Respons- en Doorlooptijd. Voor Meldingen die buiten de Service Window worden gedaan geldt dat de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd vanaf het begin van de eerstvolgende Service Window wordt berekend. Niettemin kan ByTomorrow besluiten om Meldingen buiten de Service Window direct, dat wil zeggen voordat de eerst volgende Service Window begint, in behandeling te nemen.

26.10. De Respons- en Doorlooptijden zijn indicatief en er kunnen door Klant geen rechten aan ontleend worden.

26.11. Voor het oplossen van Storingen en/of de behandeling van Supportverzoeken, is ByTomorrow mogelijk afhankelijk van haar toeleveranciers. Het niet behalen van de Doorlooptijden door ByTomorrow als gevolg van voornoemde afhankelijkheden, kan derhalve niet aan ByTomorrow worden toegerekend.

26.12. De Respons- en Doorlooptijd wordt uitsluitend door ByTomorrow gemeten en geregistreerd. De (uren)administratie van ByTomorrow is leidend voor de vraag of de Respons- en/of Doorlooptijden al dan niet door ByTomorrow zijn behaald.

26.13. Indien er sprake is van overmacht - een en ander zoals bedoeld in artikel 18 van deze Voorwaarden - aan de zijde van ByTomorrow, wordt de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd opgeschort voor de duur van de overmacht.

26.14. Respons op de Melding zal door ByTomorrow in beginsel per e-mail en/of via WhatsApp Business geschieden en gericht zijn aan de (bij ByTomorrow geregistreerde) contactpersoon van Klant die de Melding heeft gedaan. Indien daar volgens ByTomorrow reden toe bestaat kan haar Respons ook telefonisch geschieden aan voornoemde contactpersoon.

26.15. Indien ByTomorrow voor het behalen van de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd afhankelijk is van input van Klant, schuiven de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd navenant op tot aan het moment dat de input volledig is aangeleverd door Klant. Hieronder wordt mede - doch niet uitsluitend - begrepen de situatie dat de Melding van Klant niet voldoet aan het bepaalde in artikel 26.1 tot en met 26.6. In de situaties als omschreven in dit artikellid, kan het niet halen van de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd in ieder geval niet door Klant aan ByTomorrow worden toegerekend.

26.16. (Herhaaldelijke) Overschrijding van de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd door ByTomorrow zal door Partijen een keer per jaar worden besproken in een overleg. Partijen zijn geen consequenties overeengekomen voor deze overschrijding en Klant komt - zonder andersluidende schriftelijk gemaakte afspraken - geen recht op creditering van verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of schadevergoeding toe. Partijen komen voorts overeen dat - zonder andersluidende schriftelijke gemaakte afspraken - overschrijding van de Responstijd en/of verwachte Doorlooptijd door ByTomorrow geen grond zal vormen voor ontbinding van de Overeenkomst.

26.17. Oplossingsrichtingen Storingen

Na ontvangst van de Melding terzake een Storing en nadat ByTomorrow heeft beoordeeld dat er daadwerkelijk sprake is van een Storing, zal ByTomorrow zich er voor inspannen om Klant zo snel mogelijk - indien beschikbaar - de meest voor de hand liggende oplossingsrichting mede te delen. Uitsluitend ByTomorrow bepaalt welke oplossingsrichting gekozen wordt.

26.18. De oplossing van een Storing (alsmede de Doorlooptijd die daarmee gemoeid is) zal te allen tijde gebaseerd zijn op een inspanningsverbintenis. Door eventueel door ByTomorrow afgegeven verwachte termijnen voor de oplossing van een Storing - al dan niet in afwijking van de Doorlooptijden - betreffen altijd een inschatting en er kunnen door Klant geen rechten aan worden ontleend. In geen geval is het oplossen van Storingen gebonden aan een fatale termijn.

26.19. Indien ByTomorrow uit eigener beweging Storingen constateert, zal zij zich eveneens inspannen tot een spoedige oplossing.

Artikel 27. Slotbepalingen

27.1. Tenzij ByTomorrow uitdrukkelijk een bepaald resultaat heeft toegezegd of een garantie heeft afgegeven, levert ByTomorrow al haar diensten op grond van deze SLA op basis van een inspanningsverplichting. Tenzij anders schriftelijk aangegeven betreffen door ByTomorrow afgegeven termijnen en (Respons- en Doorloop)tijden altijd een inspanning. Zij kunnen niet als fatale termijn opgevat worden.

27.2. De in deze SLA overeengekomen service levels en verplichtingen van ByTomorrow gelden niet indien Storingen ontstaan of de overeengekomen service levels niet worden gehaald als gevolg van:

 • handelen of nalaten door Klant in strijd met de op haar rustende verplichtingen;
 • configuratiefouten van Klant;
 • handelen of nalaten van een derde dat voor rekening en/of risico van Klant behoort te komen;
 • overmacht;
 • storingen die hun oorsprong vinden in tekortkomingen van componenten of koppelingen met of afkomstig van derden;
 • storingen met betrekking tot de beschikbaarheid van internetverbindingen, hosting en/of content delivery networks (CDN);
 • oorzaken voortvloeiend uit dienstverlening van derden.

27.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is ByTomorrow niet gehouden tot het geven van (gebruikers)trainingen ten aanzien van de inhoud en werking van het Platform.

27.4. Alle IE-rechten die voortvloeien uit of samenhangen met de wijzigingen of toevoegingen aan het Platform, die al dan niet voortvloeien uit een Melding, blijven te allen tijde bij ByTomorrow berusten.

27.5. In het geval van het niet halen door ByTomorrow van de in deze SLA omschreven service levels, dan wel het anderszins niet nakomen van de verplichtingen in deze SLA, komt Klant geen andere rechten toe (recht op creditering van verschuldigde vergoedingen uit hoofde van de Overeenkomst, recht op schadevergoeding en het recht op ontbinding van de Overeenkomst daaronder mede begrepen) dan omschreven in deze SLA.