Notice & Takedown

Notice & take down procedure video's, data en content - ByTomorrow

ByTomorrow gelooft in de kracht van verhalen en biedt haar klanten een platform om dit verhaal te kunnen delen. ByTomorrow hecht er echter waarde aan dat het platform veilig en aangenaam is voor iedereen. Daarnaast wil ByTomorrow (intellectuele eigendoms)rechten van rechthebbenden helpen beschermen. Voor illegale, aanstootgevende, ongepaste, inbreukmakende of andere onrechtmatige video's, data of content is dan ook geen plaats op het platform van ByTomorrow. Daarom hanteert ByTomorrow enkele regels voor het gebruik van het platform en heeft zij deze "notice & take down procedure" opgesteld.

De video's, data en content worden door klanten van ByTomorrow op het platform geplaatst. ByTomorrow is daar dan ook niet verantwoordelijk voor. ByTomorrow checkt niet standaard of deze video's, data en content rechtmatig zijn en voldoen aan de voorwaarden van haar beleid. Indien ByTomorrow echter wordt gewezen op onrechtmatigheid en/of strijd met haar beleid van bepaalde video's, data of content, dan behoudt ByTomorrow zicht het recht voor om deze video's, data en content, zonder overleg met haar klant, prompt te verwijderen.

Regels voor video's, data en content op platform ByTomorrow

Om de (intellectuele eigendoms)rechten van rechthebbenden te beschermen en een veilig en aangenaam platform te creëren, heeft ByTomorrow een aantal belangrijke regels voor de gebruikers van het platform vastgesteld. Het is de gebruikers onder meer niet toegestaan om:

 1. video's, data of andere content op het platform te plaatsen of via het platform uitlatingen te doen die:
  • in strijd kunnen zijn met de wet- en regelgeving, de goede zeden of het fatsoen;
  • het emotionele en fysieke welzijn van derden, waaronder uitdrukkelijk ook minderjarigen, in gevaar kunnen brengen;
  • pornografische beelden van seksuele handelingen, naaktheid, geslachtsdelen of fetisjen of andere beelden voor de seksuele bevrediging van de kijker bevatten;
  • gewelddadige of bloederige beelden bevatten die zijn bedoeld om te shockeren of afschuw op te wekken of die anderen aanmoedigen gewelddadige handelingen uit te voeren;
  • grafische of schokkende beelden bevatten waarin bloed of verminking te zien is;
  • zelfmoord en zelfverwonding promoten en die bedoeld zijn om te shockeren of afkeer op te wekken;
  • grof of obsceen taalgebruik bevatten;
  • (langdurige) scheldpartijen bevatten, waarin iemand opzettelijk wordt beledigd op basis van intrinsieke kenmerken en/of waarmee iemand wordt gekleineerd, misleid of beledigd;
  • gevaarlijke of illegale activiteiten aanmoedigen die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel of overlijden;
  • aanzetten tot haat en/of die geweld stimuleren tegen individuen of groepen;
  • gewelddadige criminele of terroristische organisaties verheerlijken, promoten of helpen;
  • misinformatie, desinformatie en niet-verifieerbare geruchten bevatten, welke naar algemeen geldende opvattingen van deskundigen en/of autoriteiten ter zake waarschijnlijk rechtstreeks bijdragen aan onder meer - maar niet uitsluitend - 1) een risico op dreigend geweld of lichamelijke schade aan mensen, 2) dreigende schade aan de volksgezondheid en veiligheid, 3) een risico op hinder van de mogelijkheden van mensen om deel te nemen aan processen rondom verkiezingen en/of 4) die gemanipuleerde media kunnen omvatten. Ingeval van onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in de algemeen geldende opvattingen van deskundigen en/of autoriteiten, is ByTomorrow gerechtigd om te beoordelen of er sprake is van dergelijke misinformatie, desinformatie en/of niet verifieerbare geruchten;
  • misleidende en/of onjuiste medische informatie verspreiden die in strijd is met de medische informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of lokale gezondheidsautoriteiten dan wel die kunnen leiden tot een aanzienlijk risico op ernstige (gezondheids)schade (waaronder uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend, begrepen informatie en content over COVID-19);
  • bedoeld zijn om vuurwapens te verkopen, om derden te informeren over het maken van vuurwapens, munitie en bepaalde accessoires of om derden te informeren over hoe ze die accessoires kunnen installeren;
  • bedoeld zijn om bepaalde gereguleerde producten en services te verkopen, waaronder mede - doch niet uitsluitend, begrepen wachtwoorden van bankpassen, gestolen creditcards of andere financiële informatie, gereguleerde verdovende middelen en andere medicijnen of drugs, organen, wapens, mensensmokkel;
  • anderszins illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, obsceen, beledigend, racistisch, godslasterlijk, ongepast of onrechtmatig zijn;
 2. met gebruikmaking van of via het platform lasterlijk of onrechtmatig jegens eenieder te handelen;
 3. met gebruikmaking van of via het platform iemand te misbruiken, lastig te vallen, te bedreigen, te discrimineren, te intimideren of om zich voor te doen als een ander persoon;
 4. met gebruikmaking van of via het platform ongewenste spam, scam en/of misleidende praktijken te creëren, te plaatsen en/of te verzenden;
 5. met gebruikmaking van of via het platform inbreuk te maken op (intellectuele eigendoms)rechten van rechthebbenden of op andere wijze de rechten van eenieder te schaden;
 6. met gebruikmaking van of via het platform:
  • te adverteren of reclame te maken;
  • aan een andere gebruiker c.q. bezoeker te verzoeken om producten of diensten van derden te kopen of verkopen;
  • verkregen gegevens en informatie contact op te nemen met andere gebruikers c.q. bezoekers voor marketing- en reclamedoeleinden en/of voor andere commerciële doeleinden;
  tenzij daarvoor uitdrukkelijk voorafgaand toestemming is verkregen van de betrokkenen;
 7. video's, afbeeldingen of andere visuele content van een derde met gebruikmaking van of via het platform te promoten, te vermarkten, aan te bieden of te verkopen, tenzij daarvoor uitdrukkelijk voorafgaand toestemming is verkregen van de rechthebbende;
 8. zijn/haar profiel of account van het platform van ByTomorrow over te dragen of te verkopen aan een derde dan wel een derde anderszins toegang te geven tot dit profiel of account.

In gevallen waarin de hiervoor genoemde platformregels niet voorzien, zal ByTomorrow naar eigen inzicht en naar redelijkheid een besluit nemen over de vraag of het plaatsen van bepaalde video's, data of content dan wel het doen van bepaalde uitlatingen via het platform geoorloofd is.

Melden onrechtmatige video's, data of content of andere overtredingen van platformregels

Constateert u dat er video's, data of content op het platform van ByTomorrow staan die onrechtmatig en/of in strijd met haar beleid zijn? Of constateert u een andere overtreding van voornoemde regels? Dan wil ByTomorrow dat graag zo spoedig mogelijk weten, zodat zij - indien nodig - daar actie op kan ondernemen. U kunt dergelijke video's, data of content, die onrechtmatig en/of in strijd met het beleid van ByTomorrow zouden zijn, aan ByTomorrow melden via:

Zodra u een melding doet, gaat ByTomorrow ervan uit dat u:

 • te goeder trouw van oordeel bent dat de video's, data of content in strijd zijn met de hiervoor genoemde regels;
 • de informatie in uw melding en verklaring waar en correct is;
 • gedetailleerd toelicht waarom en welke video's, data of content vermeend onrechtmatig en/of in strijd met het beleid van ByTomorrow zijn;
 • geen misbruik maakt van de notice & take down procedure van ByTomorrow.

ByTomorrow behoudt zich het recht voor om in het geval van misbruik of gebruik te kwader trouw van deze notice & take down procedure juridische acties jegens u in te stellen, waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen het vorderen van een schadevergoeding.

Wat doet ByTomorrow met uw melding?

Na ontvangst van een volledige en correcte melding zal ByTomorrow de betreffende video, data of content, die onrechtmatig en/of in strijd met haar beleid is, in beginsel prompt verwijderen, met dien verstande dat ByTomorrow:

 • de onrechtmatige of inbreukmakend aard van de betreffende video, data of content heeft kunnen vaststellen dan wel heeft kunnen vaststellen dat deze anderszins in strijd is met haar beleid, of;
 • indien zij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat deze video, data of content onrechtmatig, inbreukmakend of in strijd met haar beleid is.

Indien daartoe aanleiding bestaat - zulks ter beoordeling van ByTomorrow - kan ByTomorrow de betreffende video, data of content tijdelijk van het platform verwijderen, dan wel anderszins onbeschikbaar houden voor de gebruikers en bezoekers van het platform, teneinde uw melding (nader) te onderzoeken. Bijvoorbeeld in het geval zij op basis van uw melding niet direct de onrechtmatige, inbreukmakende of haar beleid schendende aard van de betreffende video, data of content heeft kunnen vaststellen.

Rechterlijke bevelen om de video's, data of content te verwijderen zal ByTomorrow onmiddellijk opvolgen.

Onverminderd het voorgaande, is ByTomorrow op geen enkele wijze gehouden aan verzoeken in het kader van deze notice & takedown procedure te voldoen. Verzoekers noch derden kunnen rechten ontlenen aan deze procedure. Het staat ByTomorrow vrij om verzoeken niet in behandeling te nemen, af te wijzen of van deze procedure af te wijken. ByTomorrow kan in het kader van deze procedure nadere vragen stellen of in overleg treden met de verzoeker of derden. Deze procedure is niet van toepassing op situaties waar voor ByTomorrow op basis van wetgeving en jurisprudentie andere verplichtingen gelden.