Privacyverklaring streamingsplatform ByTomorrow

Datum van laatste aanpassing: 12 mei 2022

Inleiding

ByTomorrow vindt het belangrijk om zorgvuldig en conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving om te gaan met uw privacy. In deze privacyverklaring licht ByTomorrow toe hoe zij omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u ons streamingsplatform bezoekt, contact met ons opneemt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Afbakening verantwoordelijkheid ByTomorrow

In het kader van haar dienstverlening stelt ByTomorrow haar streamingsplatform ter beschikking aan haar klanten (hierna: 'Platform'). De klanten kunnen via dit Platform video's, al dan niet live, streamen. U kunt via het Platform deze video's bekijken. ByTomorrow geeft in dit verband ten behoeve van haar klant u toegang tot het Platform.

ByTomorrow zal bij de uitvoering van de hiervoor bedoelde diensten in de regel een verwerker zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geen verwerkingsverantwoordelijke. ByTomorrow verwerkt de persoonsgegevens immers ten behoeve en in opdracht van haar klant. Die klant is in dat geval in principe de verwerkingsverantwoordelijke omdat hij beslist dat er video's worden gestreamd via het Platform. Ook beslist deze klant onder welke voorwaarden u toegang krijgt tot zijn video's (bijvoorbeeld tegen betaling of gratis). Uw persoonsgegevens worden daarbij door ByTomorrow ten behoeve van de klant geregistreerd. Voor het zover het een verwerking betreft waarvoor de klant (de partij die de video's via het Platform streamt) verwerkingsverantwoordelijke is, zich tot deze partij wenden voor meer informatie over deze specifieke verwerking én voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

ByTomorrow is daarnaast ten aanzien van enkele specifieke verwerkingen van persoonsgegevens zelf aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke. Zo kan ByTomorrow bijvoorbeeld uw registratie en het account op het Platform onthouden. Indien u op een bepaald moment video's van een andere klant (een andere aanbieder) wilt bekijken, dan kan ByTomorrow na uw toestemming uw registreerde persoonsgegevens overdragen aan deze andere klant. Voor u is het voordeel dat u met hetzelfde account de op het Platform gestreamde video's van andere klanten kunt bekijken (het zogeheten "Single Sign On-principe"). U hoeft dan niet een nieuw account aan te maken om de video van deze andere klant te bekijken. Daarnaast verwerkt ByTomorrow persoonsgegevens (van vertegenwoordigers) van klanten die de streamingsdiensten afnemen of wensen af te nemen.

Voor dergelijke verwerkingen van persoonsgegevens, waarvoor ByTomorrow zelf verwerkingsverantwoordelijke is, kunt u zich voor meer informatie en voor het uitoefenen van uw rechten wenden tot ByTomorrow.

ByTomorrow geeft in deze privacyverklaring aan hoe zij met uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke omgaat wanneer u ons Platform bezoekt, contact met ons opneemt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Verwerking van persoonsgegevens en de doelstellingen

ByTomorrow verwerkt persoonsgegevens zodra u ons Platform bezoekt, contact met ons opneemt en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel om:

 1. onze streamingsdiensten jegens de klant uit te kunnen voeren;
 2. de facturering van onze streamingsdiensten en/of het gebruik van het Platform te verzorgen;
 3. met u contact te kunnen opnemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht en/of vraag;
 4. gebruikersgemak voor u als kijker te bewerkstelligen;
 5. onze marketing- en promotiedoeleinden te behalen en om activiteiten in dat kader uit te voeren;
 6. het Platform goed te laten functioneren, waarbij ook persoonsgegevens voor functionele, tracking- en marketingdoeleinden worden verwerkt (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies).

Grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken

De persoonsgegevensverwerkingen voor de hierboven genoemde doeleinden voeren wij uit op basis van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 1. De noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ByTomorrow bij de verwerking van uw persoonsgegevens, die in de gegeven omstandigheden zwaarder wegen dan uw privacybelangen (mede gelet op de impact van de verwerking daarop). Deze verwerkingsgrondslag geldt voor de volgende verwerkingen:
  • Het verwerken van (zakelijke) persoonsgegevens om onze dienstverlening voor de klant uit te kunnen voeren alsmede om onze dienstverlening te kunnen factureren. Wij verwerken in dit kader uw (zakelijke) persoonsgegevens omdat u bijvoorbeeld vanuit de klant ons aanspreekpunt bent of verantwoordelijk bent voor de afhandeling van onze facturen.
  • Het verwerken van persoonsgegevens die van belang zijn om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een door u verzonden bericht en/of vraag. In dat verband worden de persoonsgegevens - waar nodig - verwerkt om uitvoering te geven aan uw verzoek en/of opmerking c.q. het naar aanleiding daarvan in gang zetten van een passende actie.
  • Het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn om onze marketing- en promotieactiviteiten uit te kunnen voeren.
  • Het verwerken van persoonsgegevens (hoofdzakelijk door functionele cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) die nodig zijn voor het optimaal functioneren en exploiteren van ons Platform. Ons belang is het hebben van de mogelijkheid om het Platform op de best mogelijke wijze aan te kunnen bieden.
 2. Uw toestemming om uw persoonsgegevens - waaronder cookies (anders dan functionele cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy) - te mogen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de persoonsgegevensverwerkingen op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ByTomorrow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ByTomorrow deelt uw persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is om het doeleinde van de verwerking te behalen. ByTomorrow verstrekt uw persoonsgegevens, voor zover noodzakelijk, onder andere aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • Andere klanten van ByTomorrow in het kader van het Single Sign On-principe / gebruikersgemak, doch uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven;
 • De externe hostingleverancier op wiens servers uw persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • De externe mailserviceprovider die de mailings rondom het Platform verzorgt;
 • De externe partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling alsmede het beheer en onderhoud van het Platform.

ByTomorrow zal daarnaast wettelijke verplichtingen, rechterlijke bevelen en/of door de bevoegde autoriteiten verstrekte bevelen om uw persoonsgegevens met derden te delen opvolgen.

Cookies

Het Platform van ByTomorrow maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (voor het leesgemak hierna gezamenlijk aangeduid als 'cookies') om aanvullende gegevens over het gebruik van het Platform te verzamelen en diensten te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan het Platform op uw harde schijf worden geplaatst. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of taalinstellingen te kiezen en kan ByTomorrow de algehele gebruikerservaring van het Platform verbeteren.

Cookies op het Platform

In de onderstaande tabel is vermeld welke cookies op het Platform van ByTomorrow gebruikt worden, waarvoor deze gebruikt worden en gedurende welke periode de hiermee verzamelde persoonsgegevens worden bewaard.

Naam cookie Functie/doel cookie Verval-/verwaartermijn cookie
Functionele cookies
Sessiecookie platform Controleren of een gebruiker ingelogd is Gedurende sessie
Tracking cookies
Hotjar Analyseren van anoniem gebruikersgedrag 365 dagen & Gedurende Sessie
Hotjar GA Analyseren van anoniem webgedrag 730 dagen

Cookies toestaan

ByTomorrow plaatst altijd functionele cookies die geringe gevolgen hebben voor uw privacy. Tracking- en marketingcookies plaatst ByTomorrow alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Toestemming geven kan door bij uw eerste bezoek aan het Platform bij de cookiemelding op 'Accepteren' te klikken. Dit is echter niet verplicht. Ook als u ByTomorrow geen toestemming geeft voor het gebruiken van tracking- en marketingcookies, kunt u het Platform gebruiken. Het Platform zal dan echter niet optimaal werken.

Cookies verwijderen of blokkeren

U kunt de cookies van ByTomorrow te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links beschrijven per browser hoe cookies geblokkeerd of verwijderd kunnen worden:

Externe links op het Platform

Het Platform van ByTomorrow bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. ByTomorrow is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Video's van onze klanten

Via het Platform van ByTomorrow worden in het kader van haar dienstverlening video's van haar klanten gestreamd. ByTomorrow voert deze streamingsdiensten ten behoeve van de klant uit. ByTomorrow is derhalve in de regel als verwerker in de zin van de AVG aan te merken. Wij weten niet exact welke video's de klant via het Platform streamt en wat de inhoud van deze video's is. De verantwoordelijkheid voor de verwerkingen van persoonsgegevens middels de via het Platform gestreamde video's berust bij de betreffende klant (de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen van persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om, indien uw persoonsgegevens via de video's worden verwerkt, zich tot de betreffende klant te wenden voor meer informatie.

Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens

Betrokkenen hebben een aantal rechten die u bij de verwerkingsverantwoordelijke kunt uitoefenen. Dat zal in sommige gevallen bij onze klant (de partij die de video's via het Platform streamt) zijn. Voor zover ByTomorrow de verwerkingsverantwoordelijke is voor uw persoonsgegevensverwerking, kunt u in beginsel de navolgende rechten uitoefenen bij ByTomorrow.

U heeft het recht bij ByTomorrow een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ByTomorrow worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ByTomorrow. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

ByTomorrow zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan ByTomorrow via de onderaan deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Wij kunnen, wanneer u een verzoek tot ons richt, vragen om aanvullende informatie om uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

ByTomorrow kan deze privacyverklaring aanpassen. Dat doen wij bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken. De datum van de laatste wijziging staat aan het begin van de verklaring.

Vragen en klachten

Indien u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken via de onderaan deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens.

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar of verzoek, zoals hiervoor omschreven, dan kunt u een klacht indienen bij ons via de onderaan deze privacyverklaring opgenomen contactgegevens. Indien u daarna van mening bent dat wij u probleem niet hebben kunnen oplossen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Identiteit en contactgegevens ByTomorrow

Live-Sport B.V. (t.h.o.d.n. 'ByTomorrow')

Newtonstraat 19A

3902 HP Veenendaal

Tel: +31623243297

E-mail: info@bytomorrow.nl

KvK: 80164560